1395/08/16 09:06
برنامه راهبردي _عملياتي شهر و شهرداري
دستورالعمل تهیه ، تصویب ،اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر

جهت مشاهده و دریافت دستورالعمل  برنامه راهبردی _عملیاتی شهر و شهرداری از لینک زیر اقدام نمایید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved