1396/02/18 08:17
ابلاغ رشته هاي شغلي و منابع آزمون استخدامي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها
ابلاغ رشته های شغلی و منابع آزمون استخدامي تبدیل وضعیت كاركنان قراردادي شهرداريها

جهت مشاهده و دریافت فهرست رشته های شغلی ،شرایط احراز تحصیلی و منابع و مواد سوالات تخصصی و کاربردی آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها از فایل ضمیمه ذیل اقدام نمایید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved