1396/03/29 12:26
دستورالعمل نحوه توزيع و مصرف اعتبارات بند (و) تبصره6 قانون بودجه سال 96
دستورالعمل نحوه توزيع و مصرف اعتبارات بند (و) تبصره6 قانون بودجه سال 96

جهت مشاهده و دریافت دستورالعمل نحوه توزيع و مصرف اعتبارات بند (و) تبصره6 قانون بودجه سال 96 از فایل ضمیمه ذیل اقدام نمایید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved