1397/06/19 20:16
ديدار منصوري شهردار دليجان با حميد حيدري مدير كل دفتر امور شهري و شوراها
دیدار منصوری شهردار دلیجان با حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها در روز دوشنبه16/۶/97 برگزار گردید

در این جلسه که با حضور آقایان انصاری و موسوی کارشناسان دفتر و شهرداری دلیجان برگزار گردید مسایل پیرامون شهر دلیجان مورد بحث،بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved