1397/08/17 20:18
كميته تخصصي مالي شهرداري هاي استان
اعضاء کمیته تخصصی مالی شهرداری های استان از شهرداری کرج بازدید به عمل آوردند

در این بازدید از امکانات نرم افزار مالی مورد استفاده شهرداری کرج مورد بحث  و بررسی قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved