1397/09/26 19:29
چهارمين جلسه كميته راهبردي آموزش و توانمندسازي شهرداري هاي استان مركزي
چهارمین جلسه کمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی شهرداری های استان مرکزی در محل دفتر کار مدیر کل تشکیل گردید

در این جلسه تصمیمات نهایی در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات عملیاتی - ترکیبی آتش نشانان استان مرکزی اخذ و 6 دوره نیز حهت احرا مورد تصویب اعضاء قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved