1397/10/04 20:06
جلسه هفتگي مدير كل با همكاران
سی و دومین جلسه هفتگی دفتر در روز شنبه مورخ 97/10/1 در محل دفتر مدیر کل برگزار گردید

در این جلسه پیرامون مصوبات کمیته انطباق شهرستانها بحث و بررسی به عمل آمد و در ادامه همکاران در خصوص برنامه های آتی دفتر به تبادل نظر پرداختند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved