1397/10/04 20:20
جلسه مشورتي با شوراي اسلامي شهر آشتيان
این جلسه در محل شورای اسلامی شهر آشتیان و با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و اعضاء شورای اسلامی شهر آشتیان در روز یکشنبه مورخ 97/10/2برگزار گردید

در ابتدای جلسه حیدری از شهرداری بازدید بعمل آورد و سپس با شرکت در جلسه با اعضاء شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه شهری پرداخته شد و در ادامه بازدید میدانی از سطح شهر بعمل آمد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved