1397/10/04 20:24
داشبورد مديريتي استان
این حلسه با حضور رابطین آماری شهرداری های استان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار گردید

در این جلسه ضمن تشریح روند شکل گیری این داشبورد نحوه چگونگی ورود اطلاعات به کارشناسان آموزش داده شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved