1397/10/04 20:41
جلسه بررسي بخشنانه بودجه ۹۸ شهرداري ها
این جلسه با حضور مدیر کل،شهرداران عضو کمیته تخصصی درآمد و مالی و مدیران مالی و بودجه شهرداری های استان برگزار گردید

در این جلسه ضمن بازخوانی بخشنامه بودجه و بررسی نکات مورد نظر مدیر کل دفتر امور شهری به بیان نکات و موارد مورد نظر پرداخته و هر یک از کارشناسان نیز به بیان دیدگاه و مسایل و مشکلات پیش رو پرداختند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved