1397/10/11 23:04
بررسي وتدوين دفترچه تعرفه عوارض سال 98
قناتی دفتر: جلسه بررسی وتدوین دفترچه تعرفه عوارض سال 98 شهرداریهای استان در محل سالن جلسات شهرداری اراک پنج شنبه 97/10/6 برگزار گردید

در این جلسه که به میزبانی شهرداری اراک برگزار گردید مدیران درآمد شهرداری های استان حضور داشتند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved