1397/10/14 17:58
ميز خدمت
برگزاری جلسه آشنایی شهرداری های با میز خدمت در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

در این جلسه سرکار خانم گرامی به تشریح چگونگی انجام و دستورالعملهای میز خدمت پرداختند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved