1397/10/23 19:24
شوراي پژوهش شهرداري هاي استان مركزي
این جلسه به ریاست زندیه وکیلی و اعضای این شورا در محل دفتر کار معاونت امور عمرانی تشکیل گردید


در این جلسه که به ریاست زندیه وکیلی و دبیری حیدری مدیر کل دفتر امور شهری برگزار گردید فلوچارت پژوهشی شهرداری ها و محورهای مورد نیاز پژوهشی شهرداری ها به تصویب رسید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved