1397/11/10 21:36
جلسه كميته تخصصي منابع انساني شهرداري هاي استان مركزي
برگزاری جلسه یکپارچه سازی بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری های استان با حضور شهرداری های روسای کمیته های تخصصی در مورخ ۹۷/۱۱/۲

در این جلسه پیشنهادات بیمه های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved