1397/11/10 21:40
سي و ششمين جلسه هفتگي دفتر
سی و ششمین جلسه هفتگی مدیر کل با همکاران در محل دفتر مدیر کل برگزار گردید

در این جلسه که در روز شنبه مورخ 97/11/6 برگزار گردید پیرامون مصوبات شوراهای اسلامی در کمیته های انطباق بحث و تبادل نظر گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved