1398/02/10 21:50
بازديد از اقدامات صورت پذيرفته در زميته سرمايه گذاري در شهر مهاحران
دکتر کوشش تبار مدیر کل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و کارشناسان دفتر امور شهری از پروژه سرمایه گذاری شهر مهاجران بازدید نمودند

در این بازدید دکتر کوشش تبار از اقدات بع عمل آمده در شهر مهاجران در زمینه سرمایه گذاری تقدیر و تشکر نمودند

حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها نیز پیشنهاد داد به منظور آشنایی و الگو برداری از این اقدامات با حمایت سازمان شهرداری ها ، همایش مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای کشور در این شهر برگزار گردد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved