1398/08/13 11:54
جلسه هماهنگي مسئول امور اداري شهرداري استان مركزي
جلسه هماهنگی مسئول امور اداری شهرداری استان مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی؛ جلسه هماهنگی مسئول امور اداری شهرداری استان مرکزی در رابطه با جلسات هیات ممیزی خبره و تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی پرسنل شهرداری در محل سالن جلسات ساختمان عمرانی استانداری برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved